Để đáp ứng nhu cầu phát triển một hệ thống nhân sự chất lượng cao. Công ty Cổ phần FIDITOUR thông báo tuyển dụng các vị trí sau: