Sự kiện có sự tham dự của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và gần 400 CBCNV Lữ hành Fiditour ở 3 miền Bắc – Trung - Nam, cùng đại diện một số cơ quan truyền thông tham dự. Chương trình không chỉ tổng kết hoạt động kinh doanh năm, vinh danh các tập thể và cá nhân đã đạt thành tích tốt mà còn là dịp để Ban lãnh đạo Công ty chia sẻ định hướng, mục tiêu và sứ mệnh mà doanh nghiệp Lữ hành Fiditour đã và sẽ tiếp tục tập trung hoạt động trong chiến lược trung hạn (2020 -2022) của Công ty.