Hội trại truyền thống Lữ Hành Fiditour "Đồng tâm hiệp lực - Chất lượng tiên phong" đã được tổ chức từ ngày 15-17/3/2019 tại TP Đà Lạt.